داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد خصال ملی ارتقای فرهنگ عمومی

خصال ملی ارتقای فرهنگ عمومی

 عنوان : خصال ملی ارتقای فرهنگ عمومی 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 26 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  تحقیق دارای نتیجه گیری است .

  ★   برای تحقیق پیشنهادات ارائه شده است .

 

به همراه فایل پاورپوینت 22 اسلایدی جهت ارائه

 

فهرست :


فهرست 2
چکیده 4
مقدمه 5
بیان مسئله 6
اهمیت وضرورت تحقیق 7
هدف تحقیق 7
فرضیه های تحقیق 7
مفهوم فرهنگ 8
فرهنگ شهروندی؛ اندیشه ها و نظریات 9
مفهوم مدیریت شهری 10
تعریف فرهنگ عمومی 11
تعاریف قابل فرض «فرهنگ عمومی» 12
مفهوم فرهنگ عمومی 12
تحول فرهنگ عمومی در جهان و ایران 13
آشنایی با شهرداری تهران 14
روش تحقیق 16
توصیف داده ها 17
یافته های تحقیق 18
آزمون فرضیه های تحقیق 18
جمع بندی یافته های تحقیق 20
جمع بندی ونتیجه گیری 21
پیشنهادات و راهکارها 21
منابع 25

چکیده :

مقدمه و هدف پژوهش: متغیر فرهنگ عمومی شهروندی از شاخص های (فرهنگ تعامل، کسب وکار، ترافیک و همزیستی) بدست آمده است.در راستای این اهداف و سؤالات به شناسایی مفهوم فرهنگ عمومی شهروندی در ایران و جهان و بررسی مبانی نظری پژوهش اقدام نموده و نظرات و ایده های اندیشمندان دوره های مختلف تاریخی ومکاتب مختلف بیان شده است. روش پژوهش: به منظوراجرای پژوهش چهار فرضیه با استفاده از روش میدانی و تکنیک پرسشنامه با حجم 44 سوال در نمونه ای به تعداد ٤٨٣ نفر از شهروندان تهران در شهرداری منطقه 3 در نظر گرفته شده است. یافته ها: به نظر می رسد میزان فرهنگ تعامل، کسب و کار، ترافیک و همزیستی شهروندان منطقه 3 از سطح متوسط بالاتر است. اطلاعات جدول دو بعدی نشان می دهد که مردان در مقابل زنان منطقه 3 از فرهنگ تعامل و همزیستی بالاتری بر خوردارند (74.7 فرهنگ تعامل مردان در مقابل 69.6 فرهنگ تعامل زنان) (همچنین 95.1 فرهنگ همزیستی مردان در مقابل 44.8 درصد فرهنگ همزیستی زنان) اما درمقابل زنان فرهنگ ترافیک و کسب و کار بالاتری نسبت به مردان منطقه 3 دارند (81.3 فرهنگ کسب و کار مردان در مقابل 84.5 درصد فرهنگ کسب و کار زنان 88.9 درصد فرهنگ ترافیک مردان منطقه 3 در مقابل 92.1 درصد فرهنگ ترافیک زنان این منطقه). نتیجه گیری: فرهنگ تعامل، کسب و کار، ترافیک و همزیستی در میان شهروندان منطقه سه در سطح نسبتا بالایی قرار دارد.همچنین مردان در مقابل زنان از فرهنگ تعامل و همزیستی بالاتر و در مقابل زنان؛ فرهنگ ترافیک و کسب و کار بالاتری نسبت به مردان منطقه 3 دارند.

مقدمه :

شهری که فرهنگ شهروندی شهروندان آن در سطح قابل قبولی نباشد، آرام آرام، کارکرد ماهوی خود را که مهمترین آن سکونت است، از دست میدهد و دیگر محل سکنیگزیدن نخواهد بود. چرا که سکونت و آرامش، نتیجه ی تعاملی پویا و نظاممند بین شهروندان با خدای هستی، خود و دیگر انسانها، و نیز محیطی است که در آن زندگی میکنند. و چنانچه یکی از این ارتباطات دچار خدشه شود، اولین نتیجهی آن، سلب آرامش روحی و روانی انسان است.از این رو اگر تمام شهروندان یک شهر به اصول زندگی در محیطهای مشترک پایبند نباشند، و یا آداب زندگی در کنار یکدیگر را رعایت نکنند، ادامهی با هم بودن غیرممکن خواهد بود؛ و برای انسانی که ذاتاً اجتماعی آفریده شده است، نبودن در کنار جمع، مساوی با مرگ است. به عبارت دیگر، بدون رعایت عمومی الزامات فرهنگی زندگی در شهر، شهرنشینی بسیار سخت، زجرآور و حتی مرگبار میشود. و پرواضح است که فرایند هنجارسازی و درونی نمودن این مراعاتها، جز در آموزش فرهنگ شهرندی قابل تعریف نیست. از زاویهی دیگر، بدون ارتقای فرهنگ شهروندی، حرکت به سوی توسعهی همهجانبهی شهرها غیرممکن است. جالب آن که نتایج تحقیقات علمی نشان میدهد که حتی با زیرساختهای فعلی، در صورت ارتقای فرهنگ شهروندی، ظرفیت سکونت در شهرها، به میزان قابل توجهی افزایش مییابد؛ و شاخصهای رفاه شهروندان نیز بهشدت رشد میکند. برای مثال، تنها با رعایت قوانین ترافیکی، ظرفیت اکثر معابر شهرها با همین زیرساختهای کنونیبه طور محسوس افزایش مییابد و عبور و مرور در آنها به شکل چشمگیری متحول میشود. در این پایان نامه تالش بر این شد تا با تعریف واژههای مربوط به فرهنگ عمومی و فرهنگ شهروندی راههای مدیریتی مناسب جهت ارتقاء فرهنگ عمومی شهروندان با آسیب شناسی موضوع و نمونه قرار دادن بخشی از شهر تهران ارائه میگردد. امید است با تالش بی شائبه ای که در این خصوص صورت گرفت گامی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی شهروندان در شهر تهران داشته و بتوانیم بیش از پیش اقدام بایسته ای در جهت آسایش شهروندان خود داشته باشیم.واژه فرهنگ عمومی واژهای جدید است و دریافت معنی و مفهوم آن به سادگی میسر نیست. این اصطالح با معنایی که امروزه از آن استفاده میشود کاربرد چندانی در علوم انسانی ندارد و به تازگیدر کارهای روزنامهای بکار میرود. در کتب علوم انسانی فرهنگ عام معادل فرهنگ عمومی است. اما معنای این ترکیب با فرهنگ عمومی متفاوت است.

منابع :


1- ایمان، محمدتقی، مرادی، گلمراد، (1383) روش شناسی نظریه اجتماعی گافمن، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه زنان، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1٤33.تهران.
2- لطف آبادی، حسین (1387) آموزش حقوق انسانی و مصوبههای اصلی ملل متحد در باره حقوق بشر، انتشار محدود: دانشگاه فردوسی
3- شهروندی و رفاه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال اول، شماره ٣، تابستان، 1٤٨1، دکتر ملیحه شیانی.
4- صالحی امیری، س.ر (1388) انسجام ملی و تنوع فرهنگی.تهران: انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
5- صالحی امیری، سیدرضا و عظیمی دولت آبادی، امیر، (1387) مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
6- آشوری، داریوش(1383) تعریف ها و مفهوم فرهنگ، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه
7- رضا عاملی، س. (1383) تعامل جهانی شدن، شهروندی و دین. فصلنامه علوم اجتماعی، 1٨: صص 167-233
8- قلی زاده، آذر. (1388) جامعه شناسی فرهنگی، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
9- لطف آبادی، حسین. (1385) آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان. فصلنامه نوآوریهای آموزشی شماره ی 17
10-صالحی امیری، سیدرضا. (1388) انسجام ملی و تنوع فرهنگی، تهران، انتشارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
11-نجاتی حسینی، سید محمود (1383) بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری ایران، تهران: انتشارات سازمان شهرداری کشور.
12-صرافی، مظفر و دیگران. (1383) مفهوم، مبانی و چالشهای مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره صص ٨1-73
13-هاشمی، فضل اله (1381)حقوق شهری و قوانین شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.
14- عبدالهی، مجید و غضنفر اکبری(1383) مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری، انتشارات قلمستان، چاپ اول، تهران.
15- مرعشی، سید جعفر و دیگران پیرامون فرهنگ عمومی کشور، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول، 1٤76، ص ٥3 تا ص 62 و ص 71 تا ص 74.
16-عبداللهی، محمد با قانون گرایی و فرهنگ عمومی ]ویژه گرد همایی قانون گرایی و فرهنگ عمومی[ تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول، ص ٤3 تا ص ٣٨ و ص 3٤ تا ص 133

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
khsal_mly_artghay_frhng_eemvmy_1848908_2338.zip384.3k
ppt_khsal_mly_artghay_frhng_eemvmy_1848908_7394.zip327.6k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟