داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد قاعده غرور

قاعده غرور

 عنوان : قاعده غرور 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 39 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


چكيده : 3
مفهوم قاعده 3
دلايل قاعده غرور 4
دليل اول . عبارت مشهور 4
دليل دوم . بناء عقلاء 6
دليل سوم – اجماع 7
دليل چهارم – قاعده تسبيب 8
دليل پنجم – روايات وارد شده در ابواب خاص 10
1-روايت اسماعيل بن جابر 10
2. روايت صحيحه جميل به نقل از امام صادق (ع ) 12
3. روايات صحيحه جميل بن دراّج از امام صادق (ع) 13
دليل ششم . قاعده لاضرر 14
جمع بندي دلايل 15
عناصر غرور 16
1.عمل خدعه آميز 16
2.ورود ضرر 17
3.رابطه سببيت 19
4.علم وجهل غاّر ومغرور 21
5.قصداز موارد ديگري كه دربرخي آثار فقها(87) 25
6.فريب خوردگي 26
مصاديق قاعده غرور 27
منابع: 29


مقدمه :

يكي ازعوامل موّ ثر درايجاد مسوّوليت فريب دادن است ، بدين معنا كه اگر شخصي ديگري رافريب دهد يا از كسي گول بخورد ، مثلاّ درعقد نكاح زوج يازوجه طرف مقابل رافريب داده باشد ويا درعقد بيع خريدار از فروشنده فريب بخورد دراين صورت براي فريب دهنده مسّووليت وضمان ايجاد مي شود . اين نوع از مسوّوليت كه ضمان ناشي از خدعه وفريب است در اصطلاح حقوقي ضمان غرورناميده مي شود كه نوعي ضمان قهري است ودرحقوق از اّن به مسوّوليت مدني ياد مي شود.مباخث مربوط به ضمان غرور فقه به عنوان قاعده فقهي ،،المغروربرجع الي من غره،، يا قاعده ّ غرور شهرت دارد. دراين مقاله ، ابتدا مفهوم غرورتبيين شده ، آ نگاه ادله ّ اعتبار قاعده از قبيل جمله ،،المغروربرجع الي من غره ،،اجماع ، بناء عقلاء قاعده تسبيب ، قاعده لاضرر وروايات خاصه مورد بحث وبررسي قرارگرفته وپس از آن،اركان وعناصر تشكيل دهنده غروركه عبارتند از : عمل خدعه آميز ، ورود ضرر رابطه سببيت ، علم وجهل غا ر ومغرور ، قصد وفريب خوردگي به تفصيل توضيح داده مي شودوديدگاه فقهاء دراين خصوص تشريح گرديده و، ونيز مواردي درفقه كه قاعده غرور درآنهاجاري است به عنوان موارد تطبيق قاعده از نظر كاربرد بيان مي شوند.

منابع :


1.شرتوني ، سعيدالخوري لبناني، اقرب الموارد ،ج2،ماده غّر،قم ، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشينجفي،1403ه ق.،طريحي، فخرالدين ، مجمعالبحرين ، ماده غّر(تحقيق سيد احمد حسين)، تهران : مكتبه المرتضويه 1365ه ش.
2.ميرزاحسن موسوي بجنوردي ، القواعدالفقيهه ج 1/225 ،قن: موسسه مطبوعاتي ا سماعيليان، چاپ دوم ،1413ه
3.همان منبع.
4.شهابي، محمود، قواعدفقه ،93، انتشارات فربد ، چاپ پنجم ،1341ه ش .
5.نجفي، محمد حسن ، جواهرالكلام ،ج37/145 بيروت ، داراحياءالثراث العربي ، چاپ هفتم 1981م.
6.مكارم شيرازي ، ناصر، القواعد الفقهيه ، ج 2/ 283 قم : انتشارات مدرسه الامام اميرالمومنين (ع)،چاپ دوم ،1411ه ق.
7.امام خميني ، روح الله ، كتاب البيع ، ج2/1334 الي 337،قم، مطبعته مهر(بي تا)
8.شيخ انصاري، مرتضي ، المكاسب ، محشي ،چاپ اطلاعات وچاپ 1325ه ق دوجلدي.
9.خوئي، سيدابوالقاسم ،مصباح الفقاهه4/253 (به كوشش محمد علي توحيدي) قم: انتشارات انصاريا ن،1417ه ق.
محقق كركي، جامع المقاصد في شرح القواعد،ج13/295 : موسسه ال البيت (ع) لاحياء التراث، چاپ اول ،1411ه ق
11. مرسل درلغت يعني قطع شده ودر اصطلاح به حديثي گفته مي شود كه راوي از قول معصوم نقل نمايد وليكن اورا درك نكرده باشد . مثلا فردي از تابعين حديثي را بدون واسطه صحابه از پيامبر اكرم (ص)نقل نمايد ، حديث مرسل از اقسام حديث ضعيف شمرده مي شود.
12.ميرزا حسن بجنوردي ، پيشين ، ج1/226 نائيني غروي ، محمد حسين ، المكاسب والبيع ج 274/2.
13.خوئي ،پيشين ج4/353
14.بجنوردي ، همان منبع ،ج 1/227
15.خوئي، همان ،ج 384/4، قم: انتشارات مهر، چاپ اول1416ه ق .، فاضل لنكراني، القواعد الفقهيه 222، مكارم شيرازي ، پيشين ج2/289.
16.بجنوردي ، همان منبع ،ج1/227
17.همان منبع.
18.مكارم شيرازي ، همان،2/290
19.بجنوردي، همان ج1/227.
20.سبزواري ، سيد عبد الاعلي، مهذب الاحكام، ج16/374.
21.آخوند خراساني، حاشيه مكاسب، 80(التعليقه علي المكاسب ).
22. بجنوردي ،پيشين ج1/227و228.
23.نائيني ،ج/276.
24.بجنوردي ، همان ،ج1/229.
25.محمد حسن نجفي ، همان منبع ج37/145.
26.بجنوردي ، پيشن ،ج1/228
27.ميرزاي نائنيني ،همان ج276
28. شيخ خرعاملي ، وسائل الشيعه،ج14/603،كتاب النكاخ،ابواب عيوب وتدليس باب7ج1،بيروت ،داراحياءالتراث العربي(بي تا)
29.سيد محمدكاظم يزدي طباطبائي ،حاشيه المكاسب ،ج1/179،تهران : دارالمعارف الاسلاميه 1378ه ق.
.3سيد محمد موسوي بجحنورردي ، قواعدفقيهه ،ج75،تهران :نشرميعاد چاپ دوم 1372ه ش .
31.ابوالعباس نجاشي ، رجال النجاشي ، ج2/208 ،قم 889، بيروت دارالاضواء 1408 ه ق.
32. مامقاني ،عبدالله بن محمد، تنقيح المقال في احوال الرجال ، ج3/124 الي 128 ، نجف اشرف
مكتبه المرتضويه،1352 ه ق.
33. شيخ حر عاملي ، همان ، منبع ، ج 20/329.
34. محقق خوئي، همان ، ج4/355.
35.مكارم شيرازي ، پيشين ، ج2/287.
36.امام خميني،پيشين،ج2/335 و 339.
37. شيخ حر عاملي ، همان منبع ، ج 18/239 باب 11 از ابواب شهادت ، ح3.
38.سيد محمد موسوي بجنوردي ، همان، ج79 .
39.شيخ حر عامل ، همان ، ج 14/ 529 ، باب 10 از ابواب عيوب و تدليس ، ح5.
40.شيخ انصاري مكاسب ، ج146 مطبعه اطلاعات .
41.امام خميني، پيشين، ج 2/339و 340.
42.يزدي طباطبائي ، همان ، ج 1/179 ، چاپ1325 ه.ق.
43.شيخ انصاري، همان .
44.مكارم شيرازي ، همان، ج 2/287.
45.مير فتاح مراغه اي، همان، ج 2/442.
46. ميرزاحسن بجنوردي، پيشين،ج 1/227 و 228.
47.امام خميني ، پيشين ، ج 2/351و352.
48.سيد محمد موسوي بجنوردي پيشين، ج82.
49.شيخ حر عاملي ، همان، ج 19/181 باب 6 از ابواب موجبات ضمان ، ح2.
50.ميرفتاح مراغه اي، همان، ج 2/442 و 443.
51.امام خميني ، همان، ج 2/352.
52. سيد محمد بجنوردي، همان،ج82.
53.امام خميني، همان ج2/335.
54.خوئي ، سيد ابوالقاسم، مخاضرات في الفقه الجعفري، ج2/454، تعزيرات درس فقه آيت الله
خوئي ، به قلم سيد علي حسيني شاهرودي ، دار الكتاب الا سلامي.
55. شهيد ثاني، مسالك الا فهام ، ج1/426،قم: موسسه معارف اسلامي ، چاپ اول 1413
ه ق ، نجفي ، جواهر الكلام ، ج 22/259و260 وج27/306 .
56.محقق كركي ، جامع المقاصد ، ج 13/293.
57.قمي ، ميرزا ابو القاسم، جامع الشتات، ج 2/ 105 ، تهران : انتشارات كيهان ، چاپ اول ،
1371 ه ش.
58.امام خميني ، همان منبع ،ج 1/289.
59.نجفي ، جواهر الكلام ، ج 35/200.
60.محقق كركي ، همان ، ج 5/405.
61.نجفي ، همان ج، 30/371و 381.
62.سيد محمد كاظم يزدي ، حاشيه مكاسب ،ج 1/183.
63.علامه حلي، مختلف الشيعه، ج 2/116، قم : مكتب الا علام الا سلامي ، چاپ اول ، 1416 ه ق ، و مكتبه نينوي الحديثه ( افست از چاپ سنگي ) 1324 ه ق ، شهيد ثاني ، مسالك الا فهام ، ج 1/ 157.
64.ميرزا حسن بجنوردي ، همان ، ج 1/ 225.
65.مكاسب شيخ انصاري ، ج 146 تا 148 ، مطبعه اطلاعات.
66.فاضل نراقي ، مستند الشيعه ، ج 2/ 369 ، قم : انتشارات كتابخانه مرعشي نجفي ، 1405 ه ق .
67. شيخ علي بابا فيروزكوهي ، قواعد فقه ، ج 156، چاپ فردوسي ، 1318 ه ش.
68.حاشيه مكاسب ، ج 1/ 178.
69.كتاب البيع ، ج 2/ 335.
70.بجنوردي ، همان ، ج 1/ 225.
71. نجفي ، جواهر الكلام ، ج 22/301 ، شهيد ثاني، مسالك الافهام ، ج 2/ 253 ، سيد علي طباطبائي ، رياض المسائل ، ج 2/ باب غصب ، قم : موسسه النشرا لا سلامي ، چاپ اول ، 1414 ه ق .
72.مير فتاح مراغه اي ، همان، ج 2/440، شيخ علي بابا فيروزكوهي ، همان ، ج 154.
73. شيخ انصاري ، همان ، 147.
74.سيد محمد كاظم يزدي طباطبائي ، همان ، ج 1/178.
75.مير فتاح مراغه اي ، همان منبع ، ج 2/441.
76.جواهر الكلام ، ج 22، مبحث بيع فضولي از ص 301 الي 305.
77.بجنوردي ، پيشين ، ج 1/232.
78.العناوين ، ج 2/441.
79.شيخ انصاري ، همان ، 146، قم : مطبوعات ديني ( چاپ سنگي 1366 ه ش .).
80.ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، 84، تهران : موسسه نشر يلدا ، چاپ دوم ، 1374 ، ه ش.
81.حاشيه مكاسب ، ج 1/180 ، قم : موسسه مطبوعاتي اسماعيليان ، 1387، ه ق. چاپ سنگي .
82.طباطبائي حكيم ، نحج الفقاهه ، ج 1/269 ( قم : انتشارات22 بهمن ونجف اشرف : مطبعه العلميه).
83.امام خميني ، كتاب البيع ، ج 2/ 336 و337.
84.بجنوردي ، القواعد الفقهيه، ج 1/234.
85.همان منبع.
86.العناوين ، ج2/441.
87.محقق كركي ، جامع المقاصد ، ج 5/405.
88.طباطبائي يزدي ، حاشيه مكاسب ، ج1/178، ميرفتاح مراغه اي ،العناوين ، ج2/441.
89مسالك الافهام ،ج1/157.
90.بجنوردي ،پيشين ،ج1/225.،ميرفتاخ مراغه اي ، پيشين،2/441.91.
91.جواهرالكلام ،ج22/301.
92.همان منبع ،ج27/305.
93.همان منبع ،ج43/146.
94.بجنوردي،همان ج1/225.
95.امام خميني،پيشين ج2/334.
96.العناوين ، ج 2/441.
97.جواهر الكلام ، ج 22/301.
98.همان منبع ، ج 37/36.
99.مكاسب ، ج 147.
100.حاشيه المكاسب، ج 1/191 چاپ سنگي دو جلدي ، ( التعليقات علي المكاسب).
101.كتاب البيع ، ج 2/337.
102. مصباح الفقاهه، ج 5/386و387.
103.القواعد الفقهيه، ج 1/225.
104.همان منبع ، ج 1/235.
105.سيد محمدبجنوردي ، قواعدفقهيه، 86.
106.شهيد ثاني، مسالك الا فهام، ج 2/205.
107.جواهرالكلام ، ج 30/368.
108.محقق حلي، شرايع الاسلام، ج 2، كتاب النكاح.
109.شهيد ثاني،الروضه، ج5/151(با تعليقات سيد محمد كلانتر) بيروت: دار احيا التراث العربي،
1403ه ق ، شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، كتاب النكاح، 177، چاپ بيروت.
110.شهيد ثاني، همان، ج5/152،مسالك الافهام، ج1/269.
111.محقق كركي،جامع المقاصد،ج 6/226تا 228.
112.همان منبع ، ج6/228.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ghaeedh_ghrvr_1790967_6448.zip73.6k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟