داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد چشم انداز انعقاد يك عهدنامه عمومي بين المللي دربارة سرمايه گذاري مستقيم خارجي

چشم انداز انعقاد يك عهدنامه عمومي بين المللي دربارة سرمايه گذاري مستقيم خارجي

 عنوان : چشم انداز انعقاد يك عهدنامه عمومي بين المللي دربارة سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 28 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


مقدمه 3
الف. سي سال نخست 4
ب. دهه هاي اخير 7
چارچوب حقوقي جاري 8
1.عناصر متشكله 8
الف. حقوق عرفي 8
ب. اسناد بين المللي 9
ج.اسناد منطقه اي 10
د. ساير اسناد 11
چارچوب حقوقي جاري 12
2. موضوعات اساسي 12
الف . ورود واستقرار 12
ب. نحوه' برخورد حقوقي پس از پذيرش 15
ج . ممانعت هاي عمده از ادامه' عمليات سرمايه گذاري 17
د. فيصله اختلافات 18
ه. تكاليف بين المللي سرمايه گذاران 20
امكان انعقاد يك عهدنامه عمومي بين المللي درباره سرمايه گذاري و مستقيم خارجي 21
الف. نياز به قواعد بين المللي 22
ب. پاره اي پيشنهادات مقدماتي 23
ج. نگاهي به نظريه هاي حقوقي ذي ربط 24
منابع: 26


مقدمه :

تاچند دهه' پيش تصميم درباره ' فضاي حقوقي حاكم بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي عمدتا" و شايد منحصرا در اختيار دولتهاي ذي ربط يعني در قلمرو صلاحيت ملي كشورها شناخته مي شود درنوشتجات حقوق بين المللي و مكاتبات ديپلماتيك نيز مقوله' سرمايه گذاري خارجي اصلاً درچارچوب قانون ناظر به مسئووليت دولت در قبال زيان وارده به خارجيان عنوان مي گردد.در اين رابطه اقدامات متصور دولت عبارت مي شد از ممانعت از ادامه'عمليات سرمايه گذاري از طريق مصادرهيا ملي كردن اموال , لغو قراردادهاي دولتي ,طرح ادعاهاي فاحش مالياتي و يا مباشرت هر گونه عملي كه به منزله' سلب مالكيت به طور ((غير مستقيم ))يا ((خزنده ))باشد . موضوع رفتار (حتي تبعيض آميز )دولت نسبت به سرمايه گذاري خارجي تنها زماني (و به درجه اي ) واردساخت كلي حقوقي شد كه وقفه' عمليات مربوطه را به دنبال آورد ,هر چند نحوه' برخوردبا سايرجنبه هاي سرمايه گذاري به عنوان موضوعات مربوط به سياستگذاري بر پايه' قراردادهاي بين المللي يا روابط ويژه دو جانبه همچنان ادامه يافت . در آن مقطع , مباحث جدي حقوقي عمدتاً روي محتوي و كاربرد اصول نافذ حقوق بين المللي ذي ربط متمركز و در صدد پاسخ به اين پرسشها بود : حقوق بين المللي احياناً چه حدودي را به اقتدار دولتها نسبت به خارجيان و شركتهاي متعلق به خارجي واقع در قلمروشان وارد مي كند ؟ تحت چه شرايطي كشور ميزبان مي- تواند دعاوي و مسائل مربوطه را نزد مقامات قضايي بين المللي يا مراجع مشابه طرح نمايد ؟ ماهيت تا'ثيرات متقابل ميان اصول گوناگون(و گاه متعارض ) حقوق عرفي بين المللي از يكسو وهمان تا'ثيرات ميان قواعد عرفي و قراردادي مربوط از سوي ديگر , از چه قرار است ؟ در واقع تنها خلال چند دهه' گذشته است كه مجموعه' مسائل مربوط به سرمايه گذاري مستقيم خارجي , مورد بحث و تا'مل حقوقدانان بين المللي و موضوع گفتگو و انعقاد عهدنامه هاي بين المللي قرار گرفته است . اين دگرگوني در عطف توجه حاصل يك رشته تغييرات در عرصه' اوضاع اقتصادي و سياسي جهاني و همچنين خطوط مشي ملي مي باشد , بويژه طي دو دهه' اخير , وقوع تغييرات قابل توجه در سرشت عمليات مربوط به سرمايه گذاري مستقيم خارجي وموقعيت سياسي بين المللي منتهي به دگرگوني ريشه اي در سياست گذاريهاي غالب ملي و بين المللي نسبت به اين امر مهم گرديده كه در غالب قوانين مصوب در عرصه ملي و اسناد حقوقي منظم در پهنه'بين المللي تجلي يافته است . بدين ترتيب اينك طرز برخورد حقوقي با موضوع مورد بحث به كلي متحول شده و ملاحظات مربوط به خط مشي عمده' توجه را به خود جلب كرده است . اكنون كوششها صرفاً متوجه تشخيص قانون حاكم و يا حتي اصول و قواعد حقوقي ((ذي ربط )) نيست , بلكه سعي در جهت تعيين خطوط مشي و اقداماتي است كه در شرايط حاضر بتوانند مشوق تحرك و جريان سرمايه و دانش فني در سطح بين المللي باشند. دراين رهگذر ضرورت نقش و قدرت بازارها پيوند ناگسستني فزاينده اي با لزوم پيشبرد منافع كشورها مي يابد و در نتيجه تاكيد متوجه دو عامل مي گردد ,يكي عهد نامه هاي بين المللي به عنوان منبع اصلي مقررات حقوقي مربوط وديگري جزئيات مشخص عمليات سرمايه گذاريمستقيم . مقاله'حاضر با نگاهي به تاريخچه' اخير موضوع مورد بحث آغاز مي شود وسپس به بررسي اجزاي متشكله چارچوب حقوقي بين المللي جاري در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و وضعيت حقوقي برخي از عمده مسائل مبتلا بها مي پردازد و مطالعه را با نگرشي به ضرورت, امكان و مشكلات انعقاد يك عهد نامه عمومي بين المللي در اين زمينه به پايان مي برد .

منابع :


1-از نظردكترين حقوقي , قواعد و اصول حقوق بين الملل مربوط به مسئوليت دولت , قواعد ثانويه' حقوقي به شمار مي روند يعني اين قواعد به موضوعاتي مي پردازند كه از جمله شامل اوضاع واحوال مربوط به نقض حقوق بين المللي و نحوه' عمل ذي ربط و تبعات آن مي شود , قواعد و اصول اساسي ناظر به حدود و شرايطي كه حقوق بين المللي در مورد صلاحيت قضايي كشور ميزبان نسبت به خارجيان و اموال آنان قائل است
و تخطي از آن ممكن است نقض حقوق بين المللي باشد - اصلاً جنبه' حقوقي دارند و صحيح آن است كه براي يافتن قواعد و اصول مزبور به آن بخش از قانون رجوع شود كه صلاحيت (محلي و غيره ) را تعريف مي كند . ليكن از آنجا كه قانون ناظر به مسئووليت دولت در قرون نوزدهم و بيستم اكثراً در سياق موارد مربوط به نحوه' رفتار (يا سو'رفتار ) نسبت به خارجيان يا اموال خارجي تكامل يافت ,تا مدت درازي به وجه افتراق بين اين دو بذل توجهي نشد تا اينكه در دهه' 80-1970 به مناسبت طرح گزارشات ((روبرتوآگو ))در باب مسئووليت دولتها در كميسيون حقوق بين المللي اين موضوع بار ديگر طرف توجه قرار گرفت . در آن زمان تامل علمي در دو پهنه آغاز شد ,يكي شامل ساير زمينه هاي مسئووليت دولت (مانند ايراد زيان مستقيم از سوي يك دولت به دولت ديگر ) مي گرديد وديگري تكميل قواعد جامع تري را در مورد رفتار با خارجيان در بر مي گرفت .
2-شركتهايي كه در چند كشور داراي شعبه ومنافع مي باشند. مترجم .
9. توضيح اينكه با تشكيل سازمان تجارت جهاني در اوايل سال 1995 , گات جاي خود را به سازمان مزبور داد - .
21. رعايت برابري بين اتباع خارج و اتباع كشور ميزبان .

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
chshm_andaz_aneeghad__eehdnamh_eemvm_bn_almll_drba_1790958_7984.zip69.5k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟