داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد تقصير زيانديده

تقصير زيانديده

 عنوان : تقصير زيانديده 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 49 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


چكيده : 3
مقدمه 3
1.مفهوم وسيع مشاركت زيانديده در ايجاد زيان 3
2.مفهوم مضيق مشاركت زيانديده در ايجاد زيان ؛ تقصير زيانديده 4
گفتار اول . پيشينه و مبناي قاعده 5
1.تقسيم مطالب 5
2.حقوق روم و نظامهاي حقوق نوشته 5
3.نظامهاي كامن لا 6
4.نظام حقوقي اسلام ؛ قاعده اقدام 7
5.جايگاه علم و اراده در قاعده اقدام 9
6. تعديل قاعده ؛ كاهش شدت اثر و افزايش قلمرو 11
7.تقصير زيانديده و نظريات مطروحه پيرامون رابطه سببيت 14
8.شرايط تأثير تقصير زيانديده ؛ تقسيم مطالب 16
الف . تقصير 16
9.وجود مفهوم تقصير 16
10.معيار تقصير 17
11.چهره هاي خاص تقصير 18
12.الف . كاهلي در اجتناب از زيان يا كاهش آن 18
15 .ب . خسارات متحمله در تلاش براي اجتناب يا كاهش زيان 21
ب . انتساب عمل به زيانديده 22
16.مسئوليت ناشي از فعل غير 22
17. آيا حجر مانع از انتساب عمل به زيانديده است ؟ 24
ج . رابطه سبيت 24
18. رفتار زيانديده سبب همه يا بخشي از زيان باشد 24
گفتار سوم . موارد انحصار مسئوليت 25
19. ذكر عناوين 25
20. تقصير عمدي يا سنگين 25
21. رضايت زيانديده و پذيرش خطر 26
22.نظم عمومي 27
33. ناشي شدن تقصير يكي از تقصير ديگري 27
24. آخرين فرصت احتراز از زيان 28
25. مسئوليت نوعي عامل ورود زيان 30
گفتار چهارم . نحوه تقسيم خسارات 32
26. معيار تقسيم 32
27 . تقسيم مسئوليت به صلاحديد دادرس 33
28. تقسيم مسئوليت بر اساس عدالت و انصاف 33
29. تقسيم مسئوليت براساس درجه تقصير 33
30 . تقسيم مسئوليت بر اساس درجه تأثير 34
31. تقسيم مسئوليت به تساوي 35
منابع: 35
يادداشتها 35
پاورقي 42


چکیده :

مقاله حاضر ، اختصاص به بررسي فروضي دارد كه تقصير زيانديده در زيان وارد بر او مؤثر و دخيل است . اين وضعيت خاص ، آثار و احكام ويژه اي را در زمينه مسئوليت عامل ورود زيان وموقعيت حقوقي زيانديده به دنبال مي آورد كه مجموعاً تحت عنوان « قاعده تقصير زيانديده » مورد بررسي قرار گرفته است . مقاله به چهار گفتار تقسيم شده است كه به ترتيب عبارتند از : پيشينه و مبناي قاعده ، شرايط تحقق قاعده ، موارد انحصار مسئوليت و نحوه تقسيم خسارات .
نگارنده تلاش كرده است نهادهاي حقوقي مشابه را در سه خانواده حقوقي رومي – ژرمني ، كامن لا و اسلام بازيابد و پس از مقايسه و تطبيق با يكديگر ، در حد ممكن به هم نزديك سازد .

مقدمه :

مشاركت زيانديده در ايجاد زيان را به دو مفهوم وسيع و مضيق مي توان مورد ملاحظه قرار داد :
1.مفهوم وسيع مشاركت زيانديده در ايجاد زيان
در بررسي وجود رابطه عليت به عنوان يكي از اركان تحقق مسئوليت مدني در موارد قابل توجهي با چهره هاي خاصي از مشاركت زيانديده در خسارات وارده به خود او مواجه مي شويم . اين مشاركت در بارزترين چهره خود به صورت رفتار تقصير آميز زيانديده است . همين چهرهء بارز كه در شماره بعدي تحت عنوان مفهوم مضيق مطرح مي شود ، موضوع بحث اين مقاله است . ولي بايد دانست كه شركت زيانديده در ايراد خسارت نسبت به خود، از لحاظ حقوقي مي تواند به صورتهاي ديگري نيز باشد :
الف . رفتار يا فعل زيانديده بدون اينكه متضمن تقصير باشد ، جزئي از سبب خسارت به شمار آيد : مثلاً راننده اي كه با سرعت مجاز و بدون هيچگونه تقصيري در حال رانندگي است ، به منظور اجتناب از تصادف با پياده اي كه مقصر است ، مسير خود را منحرف مي نمايد و به همين جهت با درختي برخورد كرده ، خسارت مي بيند . در نظامهاي حقوقي كه براي رانندگان وسايل نقليه موتوري مسئوليت نوعي در نظر گرفته شده است مانند فرانسه و ايران ، در چنين فرضي بحثهاي مربوط به تعارض مسئوليت محض با مسئوليت ناشي از تقصير پيش مي آيد و در نظامهاي حقوقي كه چنين مسئوليتي وجود ندارد مانند انگلستان مشاركت ساده در تسبيب خسارت مطرح مي شود . ب . گاه وضعيت جسمي يا روحي زيانديده يا وضعيت اموال او به نحوي است كه زيان وارده را افزايش مي دهد . اگر اين وضعيت خاص را به نحوي بتوان به خطاي زيانديده برگرداند ، مشكل خاصي مطرح نمي شود و به عنوان تقصير متضرر تحت شمول مباحث همين مقاله قرار مي گيرد ولي در غير اين صورت تابع احكام و فصول خويش است كه مستلزم تحقيق مستقلي است .

منابع :


يادداشتها
1.Faute de la victime ; Cf . Mazeaud (H.L . et J .) , Locons de droit civil , Tome I I , Paeis , 1959, n0 591 et seq ; Mazeaud et Tunc , Trait th orique et pratique de la responsibilit civile ,Tome I, 6e ed .,Paris, 1965 , n 0 1450 et seq .
2.Contributory ory negligence , see eg : William L . Prosser , Hand book of the Law of torts , Forth edition . West Publishing co ., 1971 , p . 417 et seq . Fleming , The Law of Torts , 3ed edition , Sydney , Melbourne and Brisbane , 1965 , p . 223 et seq .
3.A . M . Honor , “ Torts – Causation and Remoteness of Damage “ , International Encyclopedia of Comparative Law , V , XI , Ch . 7 , Oceana Publication Inc ., New York , 1971 , p. 94 , No . 145
4.Black' s Law Dictionory , 5 th ed ., West Publishing Co ., 1983 , p . 70 & 519 .
5.Honor , Ibidem .
6.Si quis esc culpa sua damnum sentit , non intellegitur damnum sentire .
7.Honor , Op . Cit .,p . 94 , No . 149 .
8.Ibid
9.Mazeaud et Tun , Op . Cit ., nos 1450 etseq .
10.Ibid .
11.Honor , Op . Cit .,p . 95 .
12.Mazeaud et Tun , Op . Cit ., nor 1455 et 1519 .
13. ماده 111 از قانون مدني آرژانتين .
14.Honor , Ibid
15. بند 2 از ماده 750 قانون مدني پرتغال .
16.Prosser , Op . Cit ., no . 51 ; Fleming , Op. Cit ., p . 223 .
17.Honor , Op . Cit .,p . 96 , No . 147 .
18.Marty et Raynaud , Droit civil , V . I I , Paris , 1962 , nos 497 & 498 ; Mazeaud et Tunc , Op . Cit ., n0 . 1505 .
19. فرهنگ فارسي عميد ، ج 1 ، 1356 ، ص 206 .
20.مكاسب محشي ، چاپ تهران ، ص 72 .
21. مير فتاح مراغه اي ، عناوين الاصول ، چاپ سنگي در يك مجلد ، ص 334 .
22. ابوالقاسم گرجي ، جزوه درس حقوق اسلامي ( قواعد فقه ) ، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، سال تحصيلي 76-75 ، ص 136 ، ش 158 .
23. سيد محمد كاظم مصطفوي ، قواعد فقه ، 1412 ( 1370 ) ، ص 49 و بعد ؛ ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، انتشارات يلدا ، 1373 ، ص 253 .
24.مير فتاح ، همان .
25. ابوالحسن محمدي ، همان ؛ مصطفوي ، همان ؛ سيد محمد موسوي بجنوردي ، قاعده اقدام ، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي ، نشريه دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري ، سال اول ، شماره دوم ، تابستان 75 ، ص 27 .
26.ميرفتاح ، همان .
27.ابوالحسن محمدي ، همان ؛ مصطفوي ، همان : در ميان حقوقدانان نيز برخي مثل موسي جوان ( مباني حقوق ، ج 1 ، 1326 ، ص 344 ) به صراحت قصد را در اقدام شرط دانسته اند و عبارت برخي ديگر از جمله سيد علي حائري شاهباغ ( شرح قانون مدني ، ج 30 ، 1328 ، ص 7 ) چنين امري را به ذهن متبادر مي سازد .
28.من كانت عنده امانه فليودها الي من انتمن عليها ،فانه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيب نفسه .
29.امام خميني ، كتاب البيع ، ج 1 ، موسسه طبع ونشر، 1401 ه . ق ، ص 114 و بعد .
30.ميرفتاح ، عناوين ، ص 334 .
31.مصطفوي ، همان ؛ سيد محمد موسوي بجنوردي ، همان ، ص 27 .
32.همان .
33.مير فتاح ، همان ؛ مصطفوي ، همان ؛ ابوالحسن محمدي ، همان ؛ سيد محمد موسوي بجنوردي ، همان
34.مير فتاح ، همان ؛ شيخ مرتضي انصاري ، مكاسب ، ص 145 .
35.مير فتاح ، همان ؛ بجنوردي ، همان، ص 34 .
36. محقق حلي ، مختصر النافع ، ص 143 ؛ سيد احمد خوانساري ، جامع المدارك ، ج 3 ، مكتبه الصدوق ، 1355 ، صص 295 – 296 ؛ شيخ طوسي ، خلاف ، ج 2 ، چاپ سربي ، ص 79 ؛ سيد علي طباطبايي ، رياض ، ج 1 ، كتاب ضمان ، بدون صفحه .
37. ميرفتاح ، عناوين ، ص 335 .
38. بجنوردي ، همان .
39.شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 99 و نيز ج . 27 ، ص 116 .
40.مير فتاح ، عناوين ، ص 334 ؛ شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، صص 11- 310 .
41.ميرفتاح ، همان .
42.Nemo auditur propriam turpitudinem allegans : Henri Capitant , Dela cause des obligations , Paris , 1923 , n0 114 , G . Ripert rt Boulanger , Trait de droit crvil , T . I I , 1956 , n0 881 ; planiol et Ripert , Trait pratique de droit civil fracais , T . V I I , 1952 , n0 748 .
43.ماده 66 قانون تعهدات سوئيس ؛ ماده 817 قانون مدني آلمان ؛ ماده 174 قانون مدني اتريش ؛ ماده 1305 ق . مدني اسپانيا و ماده 692 ق . مدني پرتغال .
44.رويهء قضائي بلژيك و ايتاليا ؛ رك :
G . Ripert ,La r gle morale dans les obligations civiles , 4e d ., Paris , 1949 , n0 110 , p . 195.
45.Ibid , p . 194 .
نيز رك : حسنعلي دروديان ، تقريرات درس متون حقوقي دوره دكتري حقوق خصوصي ، نيمسال اول سال تحصيلي 76-75 .
46 . ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قرار دادها ، ج 2 ، انتشارات بهنشر ، 1366 ـ ص 344 ـ ش 488 .
47. ناصر كاتوزيان ، الزامهاي خارج از قرار داد : صمان قهري ، ج 1 ، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1372 ، ص 156 ، ش 58 .
48 . Mazeaud , Lecons de droit civil , n0 594 .
49. Efficiency theory ; Daleq , Trait de la responsibilt civil , T . I I , 1 er ed . , Brussels , 1962 , n0 2374 et 2378 – 2391 .
50. ناصر كاتوزيان ، الزامهاي خارج از قراردادش ، ش 209 ، ص 378 و بعد .
51. Honor , Op . Cit ., p . 99 , No . 149 .
52. Mazeaud , Lecons de droit civil , n 0 593 .
53. American Law Institute , Restatement of torts , § 463 .
54.Fleming , Op . Cit ., no 131 ; Prosser Op . Cit ., no 166 .
55. Mazeaud et Tunc , Op . Cit ., n0 1467 .
56 . ميرزا حسن بجنوردي ، قواعد الفقهيه ، ج 1 ، صص 177 و بعد و نيز صص 201 و بعد .
57 . Williams , Joins Torts and Contributory Negligence , London , 1957 , n0 88 .
58 . James and Law Review , 1950 , pp . 769- 795 , 786- 787 .
59. Mazeaud , Lecons de droit civil , n0 593 .
60. Honor , Op . Cit ., p . 101 , No . 153 .
61 . Mazeaud et Tune , Op . Cit ., n0 1474-2 .
62 . ماده 254 ق . م . آلمان و بند 1 از ماده 570 ق . م پرتغال ، رك :
Honor , Ibidem .
63. Planiol et Ripert , Trait Pratique de droit civil francais , T . VI , 20 ed., Paris , 1945 , n0 56 .
64 . Honor , Ibidem .
65 . A . L . Corbin , Corlein on Contracts , A Comperihensive treatise on the Working Rules of Contract Law , V . 5 West Publishing Co ., 1964 , No . 1039 , pp . 242 –3 ; G . H . Treitel , encyclopedia of Comparative Law , Contracts in General , V . VII , p . 75 , No . 100.
66. Corbin , Ibidem .
67. Ibid .
68. American Law Institute , Restatment of Contracts , 1932 , § 336 .
69. Williams , Op . Cit ., No . 67 .
70. Ibid .
71 . ناصر كاتوزيان ، الزامهاي خارج از قرار داد ، ص 270 ، ش 122 .
72. . Honor , Op . Cit ., p . 103 , No . 154 .
73 . Prosser , Op . Cit ., p . 316 , No . 77.
74. Corbin , Op . Cit ., No . 1044 , p . 278 .
75. Mazeaud et Tunc , Op . Cit ., n0 1699 .
76.Honor , Op . Cit ., No . 154 , p . 104 .
77. ناصر كاتوزيان ، همان ، ش 135 ، ص 285 .

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tghsr_zanddh_1789195_8826.zip87.4k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟