داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

مقاله آماده در مورد بررسی تاثیر تماشای تلویزیون بر خشونت و پرخاشگری کودکان

بررسی تاثیر تماشای تلویزیون بر خشونت و پرخاشگری کودکان

 عنوان : بررسی تاثیر تماشای تلویزیون بر خشونت و پرخاشگری کودکان 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 25 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

  ★  مقاله دارای نتیجه گیری است .

  ★   برای مقاله پیشنهادات ارائه شده است .

فهرست :


چکیده: 3
فرضیه هاي پژوهش 6
مفاهیم تحقیق 6
خشونت تلویزیونی و خشونت واقعی: 6
ابعاد و عناصر خشونت تلویزیونی: 7
شخصیت پرخاشگر در فیلم: 7
جهانی شدن و خشونت در رسانه: 8
پیشینه تحقیق 8
یک تحقیق در آمریکا 9
چارچوب نظري 10
معتقدان به ذاتی بودن پرخاشگري 10
معتقدان به اکتسابی بودن پرخاشگري 11
تأثیرات منفی خشونت رسانه اي 11
فرضیه برانگیختگی 11
فرضیه حساسیت زدایی 12
فرضیه بازداري زدایی 12
تأثیرات مثبت خشونت رسانه اي 13
نظریه پالایش 13
کارکرد هشدار رسانه 13
نظریه کاشت 14
متداول سازي: 14
تشدید: 15
روش شناسی 15
یافته هاي تحقیق 16
نتیجه گیري 20
پیشنهادات 22
منابع : 23


چکیده :

این مقاله با هدف بررسی رابطه بین تماشاي تلویزیون و خشونت کودکان از دیدگاه مربیان مدارس و مشاوران کلینیکی صورت یافته است. از جمله مهمترین نظریات مطالعه شده می توان به نظریه کاشت اشاره کرد و در مجموع برخی از نظریات به تأثیرات مثبت خشونت تلویزیونی و برخی به اثرات منفی خشونت تلویزیونی پرداختند.
از طرف دیگر برخی تأثیرات تلویزیون را مستقیم، آنی و عمیق و برخی غیرمستقیم و سطحی دانسته اند. این مقاله به روش کیو انجام شده است که تکنیک گردآوري داده ها در آن پرسشنامه جداول مربوط به میزان توافق گویه ها و SPSS می باشد. حجم نمونه برابر با 50 نفر می باشد. در نهایت از طریق نرم افزار کوانل و یکطرفه به عنوان یافته هاي این تحقیق تنظیم شد.
مهمترین نتایج به دست آمده از t و آزمون Z میزان اختلاف گویه ها از طریق نمره این پژوهش به شرح زیر می باشد:
– مربیان مدارس بیشتر از مشاوران کلینیکی بر این باورند که تلویزیون نقشی قوي، گسترده و مستقیم در خشونت تلویزیونی دارد.
– مشاوران کلینیکی بر خلاف مربیان مدارس اعتقادي به نقش تحصیلات خانواده در میزان تأثیرپذیري کودکان از خشونت تلویزیونی ندارند.
– مربیان مدارس و مشاوران کلینیکی هر دو موافقند که کودکانی که در خانواده هاي پرتنش زندگی می کنند، بیشتر از دیگر کودکان از خشونت تلویزیونی تأثیر می پذیرند.

مقدمه :

با نگاهی به دنیاي اطراف خود، به روشنی درمی یابیم که در دنیاي امروز، خشونت موج می زند و خشن بودن نشانه قدرت است و جذّابیت زیادي دارد. در این دنیا، انسان ها در لحظاتی که تحت فشارند خشن می شوند و درست در همین لحظات، نوجوانان و بزرگسالان به باورهاي قدیمی خود، درباره نقش خشونت در جامعه و رفتارهاي افراد رجوع می کنند; باورهایی که بخش عمده اي از آنها متأثر و برگرفته از تلویزیونی است که نمایانگر اوج خشونت در زیباترین و فریبنده ترین جلوه هاست و این یک امر مسلّم و بدیهی است که کسی نمی تواند در آن شک کند.
این موضوع زمانی اهمیت می یابد که به این نکته توجه داشته باشیم که کودکان در خردسالی به طور کامل و واضح نمی توانند بین واقعیت و خیال مرزي قائل شوند، ممکن است هر آنچه در تلویزیون می بینند واقعی بپندارند. بنابرابن چنانچه شاهد برنامه هاي با محتواي ناخوشایند باشند، به احتمال زیاد تاثیر زیانباري بر الگوهاي فکري، هیجانی ورفتاري آنها خواهند داشت.
از این رو باید به پدر و مادر آموزش داد که از فرزندانشان بخواهند آنچه را که در برنامه هاي تلویزیونی می بینند با اتّفاقات واقعی مقایسه کنند. آنان باید به کودکان تفهیم کنند که تلویزیون در واقع مانند یک داستان گو است که داستانهاي آن ساختگی است. آنان می توانند به زبانهاي ساده به کودکان تفهیم کنند که چگونه از جنبه هاي فنّاورانه مانند موزیک و نورپردازي، براي تحت تاثیر قرار دادن هیجان ها و عواطف مخاطبان بهربرداري می شود. ( حکیم آرا، 245:1388)
مباحثی که به خشونت رسانه اي می پردازد و بخشی که به راه هاي پیشگیري از زیان هاي خشونت رسانه اي دلالت دارد از این جمله است. دیدگاه هاي نظري درباره چگونگی تاثیر خشونت رسانه اي بر یادگیري و رفتار پرخاشگرانه و تأثیر مخرب آن مورد توجه بوده است آنچه در همه پژوهش هاي انجام شده بیان می شود این حقیقت است که رسانه هاي جمعی نیز به عنوان عاملی در رفتار خشونت آمیز نقش دارند. باید پذیرفت و این را درك نمود که هیچ عاملی به تنهایی سبب رفتار خشونت آمیز نیست.
همین طور خشونت رسانه اي نه تنها مهمترین عامل تأثیرگذار بر اعمال خشونت بار نیست بلکه هر عمل خشونت باري که بر صفحه تلویزیون ظاهر می شود، نیز به تنهایی عامل خشونت به شمار نمی رود . دیگر آنکه رفتار خشنی که از هر کودك یا بزرگسالی در پی دیدن تصویر خشونت بار سر می زند نباید به حساب نمایش خشونت در رسانه گذاشته شود با این حال شواهد روشنی وجود دارد که دیدن خشونت رسانه اي می تواند بر رفتار خشن مشاهده کننده موثر باشد. (محمدعلی حکیم آرا، 250:1388)
نیل پستمن معتقد است که دوران کودکی رو به زوال می رسد و کودکان؛ بزرگسالانی در قالب سنین کودکی می باشند. از دیدگاه او زوال دوران کودکی و حذف کودکی از دوران عمر انسان و تقلید از اعمال بزرگسالان، متأثر از تلویزیون از دگرگونی هاي منفی عصر حاضر است.
او بر این باور است که این تغییرات و تحولات و دگرگونی هاي حیرت آور و هراس انگیز که هم در افزایش تعداد جرائم و هم در افزایش میزان خشونت و بزهکاري و جنایت آفرینی خردسالان و هم در عکس العمل قانون گذاران و ضابطین قانون، رد پاي آنها دیده می شود، مسلّماً داراي دلائل و عوامل متعددي می باشد ولی دلایل هر چه باشند، هیچکدام واضح تر و قانع کننده تر از این نمی باشد که اندیشه و ایده کودکی سر به نسیان گذارده و اقتضائات دوران کودکی از سن و عمر انسان حذف گشته و تفاوت هاي خردسال و بزرگسال به کلی از بین رفته است.
کودکان ما امروز در جامعه اي زندگی می کنند که ساختار روانی و فرهنگی و سیاسی آن، تفاوت هاي ویژه خردسالان را با شرایط زندگی بزرگسالان محترم نشمرده و براي آن ارزش و اعتبار خاص قائل نمی باشد. وقتی که دریچه هاي جهان بزرگسالان با همه خصوصیات آن به روي اطفال خردسال باز می شود، طبیعی و بدیهی است که همه چیز اینها مورد تقلید آنان قرار می گیرد؛ از آن جمله: ارتکاب به جرائم مردانه! (پستمن، 269:1388)
این تحقیق درصدد برآمده است بررسی نماید تاثیرات تماشاي برنامه هاي گوناگون تلویزیونی چگونه بر رفتار کودکان (خشونت ) موثر است، تا با ارائه راهکارهایی بتوان الگویی ارائه نمود تا حداکثر استفاده وحداقل ضرر محتمل را با ایجاد بررسی رابطه خشونت تلویزیونی با…
آموزش هاي لازم براي والدین و فرزندان و از طرفی با حساس نمودن و نشان دادن وظیفه خطیر برنامه سازان رسانه ملی که به درستی از آن به نام دانشگاه نام برده شده است گوشزد نمود تا بتوانند ایدئولوژي و خط مشی حکومتی اسلامی و ایرانی را که جداي از دیگر کشور ها می باشد نهادینه و به اجرا گذارند.

منابع :

بري، گونتر ( 1384 ). روش هاي تحقیق رسانه اي. ترجمه مینو نیکو، تهران: اداره کل پژوهش هاي سیما.
پستمن، نیل( 1378 ). نقش رسانه هاي تصویري در زوال دوران کودکی. ترجمه صادق طباطبایی. تهران: انتشارات اطلاعات.
حاتمی، محمد ( 1387 ). “اثرات خشونت تلویزیونی بر بینندگان و عوامل مؤثر بر آن”. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال پانزدهم، شماره 54 ، تابستان.
حسینی انجدانی، مریم ( 1386 ). “کودکان، والدین و آگهی هاي تبلیغاتی تلویزیون”. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال یازدهم، شماره 51 ، پاییز.
حسینی انجدانی، مریم ( 1387 ). “بررسی تأثیر تماشاي کارتون هاي خشونت آمیز بر میزان پرخاشگري نوجوانان”. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال پانزدهم، شماره 54 ، تابستان.
حکیم آرا، محمدعلی ( 1388 ). روان شناسی رسانه. تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران.
رنجبر، محبوبه ( 1386 ).بررسی همبستگی مشاهده سریالهاي تلویزیونی در بروز رفتارهاي خشونت آمیز در نوجوانان منطقه فوتبال وعباس آباد شهر اراك استاد راهنما: داوود صفایی ،استاد مشاور: تژامیر فخرایی،
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد مرکزي تهران .
سورین، ورنرجی و تانکارد، جمیز دبلیو ( 1381 ). نظریه هاي ارتباطات. ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شرام، ویلبر و همکاران ( 1377 ). تلویزیون در زندگی کودکان ما. ترجمۀ محمود حقیقت کاشانی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیما.
شفیعی، نوذر ( 1383 ). تئوري خشونت سازي رسانه ها. ماهنامه همشهري دیپلماتیک، شماره 23 ، مهرماه.
شولتز. دوان، شولتز. سیدنی الن، ( 1375 )، نظریه هاي شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدي. چاپ چهارم، تهران: ویرایش.
طباطبایی، صادق( 1388 ). طلوع ماهواره، افول فرهنگ. تهران: انتشارات اطّلاعات.
فاضل، رضا ( 1387 ). “رابطه رفتار والدین و پایگاه اجتماعی- اقتصادي با تماشاي خشونت تلویزیونی و تأیید و
توسل به آن در کودکان”. “. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال پانزدهم، شماره 54 ، تابستان.
فی لیتنون، سیسیلیافون و بوکت، کارنارینا ( 1384 ). کودکان و رسانه ها. ترجمۀ معصومه عصام، تهران: مرکز
تحقیقات مطالعه و سنجش برنامه اي.
کریمی، یوسف ( 1384 ). روان شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات ارسباران.
نیک بخش، هلن ( 1384 ). میزان تاثیر تلویزیون بررفتار خشونت آمیز در میان دانش آموزان مناطق 2و
15 شهر تهران استاد راهنما: سید محمد دادگران، استاد مشاور: صادق زیبا کلام ، دانشگاه آزاد واحد تهران
(1383 – مرکز،سال 1384


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
brrsy_tasyr_tmashay_tlvyzyvn_br_khshvnt_v_prkhashg_1760985_4844.zip130.2k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟