داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

محبوبترین محصولات

تماس با مدیر 09393453403 50درصد تخفیف ویژه داک فارسی ها عضویت در کانال تلگرام منابع تحقیق از کتب مرجع و معتبر علمی هستند

اطلاعیه فروشگاه

برای ارتباط با مدیر می توانید از شماره 09393453403 و یا ایمیل docfarsi1@gmail.com استفاده نمایید . برای دریافت فایل در تلگرام هم می توانید به شماره 09393453403 پیام ارسال کنید .

تحقیق آماده در مورد مدیریت آبیاری در باغات

مدیریت آبیاری در باغات

 عنوان : مدیریت آبیاری در باغات 

 فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 28 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :


مقدمه 3
اهمیت آب 3
هدف آبیاری 5
اثرات سوء آبیاری 6
آبیاری باغات 8
سرعت و جهت نفوذ آب در خاکهای مختلف 8
نیاز آبی و کارایی مصرف آب توسط درخت (water use efficiency ) 11
روش‌های آبیاری سنتی در باغات 12
آبیاری نشتی حلقوی 12
آبیاری نشتی حلقوی ( مدیریت آبیاری در باغات ) 12
سیستم آبیاری قطره ای 14
روشهای نوین آبیاری در باغات 14
آبیاری زیر سطحی 16
استخر دخیره اب با پلی پوشش 16
بانکت هلالی 17
تراس های کنتوری 17
مالچ پلاستیکی 18
مالچ سنگی 18
مزایای استفاده از سوپر جاذب‌ها در کشاورزی: 20
استفاده از سوپر جاذب در منطقه ریشه 22
مقایسه مناطق مورد استفاده از سوپر جاذب 22
دستگاه تزریق سوپر جاذب به منطقه ریشه 23
تکمیل چاله محل کاشت با مواد مختلف: 24
نحوه آماده نمودن سوپر جاذب 24
استفاده از سوپر جاذب در باغات دیم 25
مصرف سوپر جاذب 25
استفاده از تانسیومتر در باغ 25
استفاده از کودهای پتاسه 26
زمان آبیاری 26


بخشی از متن :

بر اساس آمار و اطالعات منتشره، از كل اراضی 164 میلیون هكتاری كشور، در حال حاضر 18.8 میلیون هكتار در چرخه تولید محصولات كشاورزی قرار دارد. از این مقدار حدود 8 میلیون هكتار به‌صورت آبی و حدود 6.3 میلیون هكتار به‌صورت دیم و بقیه به‌صورت آیش آبی و دیم مورد بهره‌برداری قرار دارند. در ارتباط با منابع آب نیز از حدود 93 میلیارد متر مكعب منابع آب مصرفی كشور حدود 86 میلیارد متر مكعب به‌حساب مصارف كشاورزی منظور می‌گردد.

بـر اسـاس آمـار و ارقـام موجـود، میانگیـن سالانه حجـم بارندگـی ایـران حـدود 400 میلیـارد مترمکعـب بـرآورد می‌شـود كـه از ایـن مقـدار، 310 میلیـارد مترمکعـب در مناطـق كوهسـتانی بـا مسـاحتی حـدود 870 هـزار کیلومترمربـع و 90 میلیـارد مترمکعـب دیگـر در مناطـق دشـتی بـه وسـعت 778 کیلومترمربـع می‌بـارد. از مقـدار فـوق حـدود 294 میلیـارد مترمکعـب به‌صـورت تبخیـر و تعـرق از دسـترس خـارج می‌شـود و از 116 میلیـارد مترمکعـب باقیمانـده حـدود 93 میلیـارد مترمکعـب از طریـق منابـع سـطحی و زیرزمینـی بهره‌بـرداری می‌شـود و بقیـه صـرف تغذیـه سـفره‌های آب زیرزمینـی می‌شـود. از ایـن مقـدار حـدود 86 میلیـارد مترمكعـب جهـت مصـارف كشـاورزی و نزدیـك بـه 7 میلیـارد مترمكعـب آن بـه مصـارف شـرب و صنعـت اختصـاص می‌یابـد. ازآنجایی‌کـه متوسـط حجـم كل آب سالانه كشـور رقمـی ثابـت اسـت، تقاضـا بـرای آب بـه‌علـت رشـد نسـبتا بالای جمعیـت، توسـعه كشـاورزی، شهرنشـینی و صنعـت در سـال‌های اخیـر، متوسـط سـرانه آب قابل ‌تجدیـد كشـور را تقلیـل داده اسـت، به‌طوری‌کـه ایـن رقـم از حـدود 5500 مترمكعـب در سـال 1340 بـه حـدود 3400 مترمكعـب در سـال 1357 و حـدود 2500 مترمكعـب در سـال 1367 و 2100 مترمكعـب در سـال 1376 کاهش‌یافتـه اسـت. ایـن میـزان در افـق سـال 1400 بـه حـدود 1300 مترمكعـب تنـزل خواهـد یافـت. صرف‌نظـر از تفاوت‌هـای آشـكار منطقـه ای در كشـور و طیـف گسـترده مناطـق خشـك نظیـر سـواحل خلیج‌فـارس و دریـای عمـان، نیمـه شـرقی كشـور از خراسـان تـا سیسـتان و بلوچسـتان و نیـز حوضه‌های مركزی كه میزان سـرانه آب قابل‌تجدید در آن‌ها از میزان متوسـط كشـور به‌مراتب پایین‌تـر اسـت، ارقـام متوسـط سـرانه آب كشـور در سـال‌های آینـده بـه مفهـوم ورود ایـران بـه مرحله تنش آبی در سـال 1385 و ورود به حد کم‌آبی جدی در سـال 1415 شمسـی خواهد بود. آبیـاری ازنظـر علمـی تعابیـر مختلفـی دارد امـا بـه معنـای واقعـی كلمـه، پخـش آب روی زمیـن جهـت نفـوذ در خـاك بـرای اسـتفاده گیـاه و تولیـد محصـول می‌باشـد. هرچنـد فقـط 15 درصـد از زمین‌هـای كشـاورزی دنیـا تحـت آبیـاری قـرار دارنـد و 85 درصـد بقیـه به‌صـورت دیـم و بـدون آبیـاری مورداسـتفاده قـرار می‌گیرنـد، امـا نیمـی از تولیـدات كشـاورزی و غذایـی مـردم جهـان از همیـن زمین‌هـای آبـی حاصـل می‌شـود. كـه ایـن خـود نشـان‌دهنده اهمیـت و نقـش آبیـاری در بخـش كشـاورزی اسـت. بخـش كشـاورزی بـا 92 درصـد بزرگ‌تریـن و مهم‌تریـن مصرف‌کننـده آب در كشـور بـه شـمار مـی‌رود. بیـش از 80 درصـد اتـلاف منابـع آب بـه دلیـل عـدم اسـتفاده از فناوری‌هـای پیشـرفته آبیـاری در ایـن بخـش بـه هـدر مـی‌رود. تعدادی از كارشناسـان معتقدند كه مدیریت منابع آب كشـور در شـرایط فعلی مدیریت مناسـبی نیسـت و موجـب شـده تـا طـی سـال‌های اخیـر، شـاهد كاهـش منابـع آب‌هـای زیرزمینـی و نیـز كاهـش سـطح زیـر کشـت كشـاورزی در برخـی مناطـق باشـیم. الگـوی مصـرف آب آشـامیدنی بـر اسـاس اعـلام بانـك جهانـی بـرای یـك نفـر در سـال، یـك مترمکعـب و بـرای بهداشـت در زندگـی بـه ازای هـر نفـر، 100 مترمکعـب در سـال اسـت. بـر ایـن اسـاس، در كشـور مـا 70 درصـد بیشـتر از الگـوی جهانـی آب مصـرف می‌شـود! همچنیـن بر اسـاس آمار اعلام ‌شـده، میانگیـن آب مصرفی سـرانه جهـان (صنعتـی، كشـاورزی و آشـامیدنی ) در حـدود 580 مترمكعـب بـرای هر نفر در سـال اسـت كـه ایـن رقـم در ایـران حـدود 1300 مترمكعـب در سـال اسـت كـه ایـن امـر بیانگـر اتـلاف منابـع آب و اسـراف بیش‌ازحـد منابـع حیاتـی می‌باشـد . مقـدار مصـرف سـرانه آب‌لوله‌کشـی آشـامیدنی در شـهرهای ایـران در حـدود 142 مترمکعـب در سـال اسـت كـه از مصـرف سـرانه برخی كشـورهای اروپایی پـرآب، مانند اتریـش 108 ) مترمكعب در سـال ) و بلژیـك ( 105 مترمكعـب در سـال ) بیشـتر اسـت كـه یكـی از دلایل این امر آن اسـت كه در ایـران از آب آشـامیدنی تصفیه‌شـده بـرای شستشـوی اتومبیـل، حیـاط، آبیـاری باغچه‌هـا، اسـتحمام، شسـتن لباس و ظروف اسـتفاده می‌شـود. درحالی‌که در اكثر كشـورها آب آشـامیدنی از آبـی كـه بـه سـایر مصـارف می‌رسـد، جداسـت.

مقدمه :

آب از دیربـاز مهم‌تریـن عامـل توسـعه در جهـان بـوده اسـت. انسـان‌ها در دوران اولیـه زندگـی نزدیـك رودخانه‌هـا و منابـع آب تجمـع می‌کردنـد و بـه فعالیت‌هـای كشـاورزی می‌پرداختنـد. 97 درصـد منابـع آبـی غیرقابـل اسـتفاده بـرای كشـاورزی بـوده و مقدار بسـیار محـدودی از آن‌ها به‌طـور مسـتقیم از سـوی انسـان مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت. افـزون بـر آن، كمـی بیـش از 76.1 درصـد از آب‌هـای كـره زمیـن به‌صـورت رودخانه‌های یخی از دسـترس خارج‌شـده و آنچه تقریبـا باقی‌مانـده در عمـق زمیـن ذخیره‌شـده اسـت. بهره‌گیـری از روش‌هـای نویـن كشـاورزی و اسـتفاده بهینـه از آب، عوامـل حیاتـی بـرای نیـل بـه هـدف تأمیـن غـذای جمعیـت در حـال افزایـش دنیـا اسـت. طبـق برآوردهـا، در 30 سـال آینـده مـردم جهـان نیازمنـد 60 درصـد غـذای بیشـتر خواهنـد بـود. بخـش قابل‌توجهـی از ایـن افزایش تولید، حاصل كشـت متراكم ( اسـتفاده از زمیـن كمتـر بـرای تولیـد بیشـتر ) كـه نیازمنـد آبیـاری اسـت، خواهنـد بـود.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
کدتخفیف:
بسم الله الرحمن الرحیم . تحقیق ها و مقالات موجود در سایت همگی در قالب فایل ورد صفحه آرایی شده و آماده چاپ و ارائه می باشند.متن و محتوا برگرفته از اینترنت و سایت های اینترنتی معتبر می باشد . که دارای منبع و رفرس موثق نیز هستند که با کمی جستجو در اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی اند لاکن محصولات سایت مخصوص کسانس هستند که وقت جستجو و ویرایش و صفحه آرایی را ندارند یا از دانش لازم برای اینکار برخوردار نیستند . لذا شرایط و مطالب گفته شده را قبل از خرید حتما لحاظ نمایید . با تشکر.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mdyryt_abyary_dr_baghat_1744783_7075.zip53.8k

نظرسنجی

از کیفیت محصولات سایت راضی هستید ؟